úterý 26. dubna 2011

Zápisy ze zastupitelstva a události Hajany 2011

  cerna-dira.jpgČervený text jsou naše poznámky, nikoliv součást dokumentů!!

 

 

 

 
 
 
 
Z Á P I S  č. 1/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 04. 02. 2011


 
Přítomni: Vohryzková, Lis, Zíka, Bláha, Meloun, Vaněčková


 
Omluveni: Bartuška


 
Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


 
Dále přítomni:


 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.


 


 


 
Program jednání:


 

 1. Volba ověřovatelů zápisu

 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 3. Projednání inventarizace

 4. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2010

 5. Projednání rozpočtových změn č. 9

 6. Projednání výsledků hospodaření za rok 2010

 7. Projednání zpráv kontrolního výboru

 8. Projednání zpráv finančního výboru

 9. Projednání záměru prodeje pozemku

 10. Projednání záměru pronájmu pozemku

 11. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

 12. Projednání mandátní smlouvy

 13. Různé - informace starostky


 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a p. Zíka


 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


 
Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


 


 
Usnesení č. 1/2011

 1. Byla projednána a schválena zpráva inventarizační komise za rok 2010 (viz. příloha).


 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 


 


 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložený výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2010 (viz příloha).


 
Usnesení č. 2/2011

 1. Byly projednány a schváleny rozpočtové změny č. 9 (viz příloha).


 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 
Usnesení č. 3/2011

 1. Byly projednány a schváleny výsledky hospodaření za rok 2010.


 

Příjmy

1 789 894,97 Kč

Výdaje

2 273 365,05 Kč

Rozdíl

- 483 470,08 Kč


 
Výše uvedený schodek vznikl při financování vlastních podílů investičních akcí, na které obec obdržela dotace. K velkému zatížení došlo při předfinancování akcí „Nákup požární techniky pro SDH“ a „Obnova veřejného prostranství“ (zhotovení veřejného osvětlení, oplocení obecního vrtu a venkovního posezení). Prostředky na tyto dvě akce budou proplaceny v roce 2011 od Státního zemědělského intervenčního fondu.
Schodek v roce 2010 byl financován z prostředků našetřených na běžném účtu v předchozích letech.


 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložené zprávy kontrolního výboru za II. pololetí roku 2010.


 

 1. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předložené zprávy finančního výboru za II. pololetí roku 2010.


 


 
Usnesení č. 4/2011

 1. Byl projednán a schválen záměr prodeje pozemku p. č. 95 a 65/10 v k. ú. Hajany Blatné

  ./naše poznámka, jedná se o pozemek pod částí našeho domu (pod maštalí)  a 4m2 v rohu zahrady - viz zápis z předchozího zasedání/ 


Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 
Usnesení č. 5/2011

 1. Byl projednán a schválen záměr pronájmu pozemku p. č. 1418 v k. ú Hajany u Blatné./Naše poznámka, jedná se o dvůr před naším domem č.p.47/ 


 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 


 


 


 


 
Usnesení č. 6/2011

 1. Byla projednána a schválena Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – Moulisová, p. č. 1313/2“
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s firmou E.ON Distribuce a. s..


 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 
Usnesení č. 7/2011

 1. Byla projednána a schválena Mandátní smlouva mezi Obcí Hajany a firmou CORPORIN s. r. o. Strakonice. Jedná se o zajištění výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci „Stavební úpravy místní komunikace Hajany – etapa A“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu mandátní smlouvy s firmou CORPORIN s. r. o. Strakonice.


 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 
Informace starostky:


 


 

 • ODPADY
Náklady na likvidaci odpadu za rok 2010:

Technické služby – odvoz popelnic

51 100,60 Kč

Technické služby – odvoz tříděného odpadu

16 536,00 Kč

Technické služby – odvoz kontejneru

1 546,60 Kč


6 432,00 Kč

CELKEM

75 615,20 Kč


 
Příjmy za odpady v roce 2010:

Příjmy za odpad od poplatníků (občanů)

49 825,00 Kč

Příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM

12 739,80 Kč

CELKEM

62 564,80 Kč


 
Rozdíl  - 13 050,40 Kč
 
/Přestáváme třídit odpad, dělali jsme to proto, že jsme mysleli, že je to pro obec finančně přínosné - není, tak proč si přidělávat práci??/


 


 

 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 01. 01. 2011 – 04. 02. 2011

 • Výlet do Aquapalace Praha – pondělí 28. 02. 2011

 • Dětský maškarní bál – sobota 19. 02. 2011 od 14,00 hodin

 • Hasičský bál – sobota 19. 02. 2011 od 20,00 hodin


 
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,50 hodin.


 
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 11. 03. 2011.


 
Zapsala: Vohryzková Dana


 


 

Obec Hajany
IČO: 608 29 257
Hajany 73, 388 01 Blatná


 


 


 
Vyhlášení záměru prodeje pozemku


 


 


 
Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne
04. 02. 2011 usnesením č. 4/2011 o vyhlášení záměru prodeje části pozemku číslo 95 a 65/10 v katastrálním území a obci Hajany u Blatné.


 
Výše uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví Obce Hajany a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Hajany u Blatné.


 
Výše uvedený záměr zveřejňuje obec dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky do 20 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.


 


 


 
V Hajanech dne 04. 02. 2011


 


 
Parcela 95 je pozemek pod naší maštalí, p.č. 65/10 jsou 4m2 rohu v zahradě (2 třetiny pod zdí).

 


 


 


 


 
Dana Vohryzková
starostka obce Hajany


 


 


 


 


 

Obec Hajany
IČO: 608 29 257
Hajany 73, 388 01 Blatná


 


 


 
Vyhlášení záměru pronájmu pozemku


 


 


 
Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne
04. 02. 2011 usnesením č. 5/2011 o vyhlášení záměru pronájmu pozemku číslo 1418 v katastrálním území a obci Hajany u Blatné.


 
Výše uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví Obce Hajany a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Hajany u Blatné.


 
Výše uvedený záměr zveřejňuje obec dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky do 20 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.


 


 


 
V Hajanech dne 04. 02. 2011
 
Jedná se o dvůr před naším domem č.p.47


 


 


 


 


 


 


 
Dana Vohryzková
starostka obce Hajany


 


 


 


 


 

  

Z Á P I S  č. 2/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 11. 03. 2011 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Zíka, Bláha, Bartuška, Vaněčková 

Omluveni: 

Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Dále přítomni: Beran, Beranová, Vencl, Vaněček, Vohryzka 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod. 

Program jednání: 


 1. Volba ověřovatelů zápisu


 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva


 3. Projednání prodeje pozemku


 4. Projednání pronájmu pozemku


 5. Projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek


 6. Projednání odstranění stavby


 7. Projednání obecních symbolů


 8. Projednání veřejné služby


 9. Různé - informace starostky 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování 


 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bláha a p. Zíka 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování  


 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 

Zápis usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.  

Usnesení č. 8/2011


 1. Byl projednán prodej pozemků p. č. 95 a 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné manželům XXX (dále jen zájemci). Pozemek p. č. 95 v k. ú. Hajany u Blatné (zastavěná plocha) – zastupitelstvem navržená prodejní cena 110,-- Kč za 1 m2 (běžná prodejní cena stavební parcely v obci Hajany) byla zájemci o koupi akceptována. Zájemci předloží návrh Kupní smlouvy, ke kterému se obec Hajany vyjádří do 30 dnů od doručení.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu Kupní smlouvy s manželi XXX.Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

Náš komentář: Jedná se o pozemek pod částí našeho domu - pod maštalí . Nejedná se o běžnou cenu, neboť obdobné případy (cca 12) zjištěné po obnově operátu byly řešeny prodejem za cenu 35,- Kč za m2, a to jak parcely pozemkové, tak i stavební. Za cenu 35,-Kč/m2 byly prodány i parcely nemovitostí, které slouží k podnikání.

Bylo takto obcí  prodáno:

celá pozemková parcela 930/1

část pozemkové parcely 930/4

3 části pozemkové parcely 930/5

celá pozemková parcela 930/10

část pozemkové parcely 209/10

celá stavební parcela 72/2 (21m2)

část pozemkové parcely 225/7

celá stavební parcela 56/1 (117m2)

2 části pozemkové parcely 66/2

celá pozemková parcela 65/11

celá pozemková parcela 65/12

   

Usnesení č. 9/2011

Pozemek p. č. 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné (nezastavěná plocha) – manželé XXX (dále jen zájemci) o zakoupení tohoto pozemku nevyužili návrhu obce Hajany – tj. obec odprodá pozemek p. č. 65/10 v k. ú Hajany u Blatné za podmínky, že zájemci odprodají část pozemku 60/1 v k. ú. Hajany u Blatné (za kamennou zdí), která není v současné době oplocena. Z výše uvedeného důvodu zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo neprodat pozemek p. č. 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné. Zájemci projevili zájem o pronájem pozemku p. č. 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné. Obec Hajany vyhlásí záměr pronájmu pozemku p. č. 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné.Hlasování: 5 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování

Náš komentář: Jedná se o 4m2 rohu naší zahrady převážně pod zdí, za které požaduje zastupitelstvo část pozemku naší zahrady ve velikosti cca 32 m2 - ono místo, kde skládáme dřevo. Starostka na jednání zdůvodňovala potřebu této parcely pro obec tím, že tam vedou sítě - minulé roky (od r. 2007) nám naopak všemožně dokazovala, že na této části parcely není el. kiosek ani vedení p. Englmajerů /?????/ . Pasport této stavby nám neukázala.  


 1. Byl projednán pronájem pozemku p. č. 1418 v k. ú Hajany u Blatné manželům XXX (dále jen zájemci). Zastupitelstvo obce Hajany navrhuje pozemek pronajmout na dobu určitou a to na dva roky za cenu 150,-- Kč za 1m2 a rok (12 po sobě jdoucích měsíců). Zájemci návrh obce Hajany nepřijali a navrhují pronájem pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nebo na dobu určitou minimálně na 15 let. Zájemci dále navrhují cenu za pronájem pozemku 5,-- Kč za 1 m2 a rok (12 po sobě jdoucích měsíců). Vzhledem k tomu, že návrh zájemců je zásadně rozdílný od návrhu obce Hajany, nebyl návrh zájemců zastupitelstvem obce Hajany odsouhlasen. Zájemci požadují oba návrhy písemně uvést do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hajany. Z výše uvedených důvodů bude pronájem pozemku p. č. 1418 v k. ú. Hajany u Blatné dále projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce Hajany.

Náš komentář: Proti této nehorázné a mimo to i nazákonné výši nájmu jsme se důrazně ohradili. Jedná se o dvůr u našeho domu, užívaný již předchozími majiteli od 40. let minulého století.Naše několikeré žádosti o odprodej byly zamítnuty.

 Roční nájem tohoto dvora (120m2) by činil 18 000,- Kč. Porovnejte to s nájmem za hospodu, který si paní starostka, která jí provozuje, nechala odsouhlasit na 14500,- Kč ročně.Nájemné 150,-Kč za 1 m2 této pozemkové parcely je 420% její ceny (ceny obvyklé v Hajanech 35,-Kč/m2 pro všechny ostatní občany).

Usnesení č. 10/2011


 1. Byl projednán protokol z otevírání obálek s nabídkami a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na stavbu „Stavební úpravy místní komunikace Hajany – etapa A“.

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy místní komunikace Hajany – etapa A“ a rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Josef Jůn – DŘEVO TRANS, Drahonice 46, 389 01 Vodňany, IČ 47731478, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Stavební úpravy místní komunikace Hajany – etapa A“ s vybraným uchazečem - firmou Josef Jůn – DŘEVO TRANS, Drahonice 46, 389 01 Vodňany, IČ 47731478.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu předmětné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem fa. Josef Jůn – DŘEVO TRANS, Drahonice. 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování 

Usnesení č. 11/2011


 1. Bylo projednáno a schváleno odstranění dřevěné části stavby starého obecního úřadu, čp. 24. 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

Náš komentář: Bylo načase, je to ostuda vesnice. 


 1. Zastupitelstvo bylo seznámeno s udělením obecních symbolů – znaku a vlajky. Symboly byly schváleny Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v navrhované podobě.

Zastupitelstvo po projednání navrhuje zhotovit symboly v následující podobě:


 • Slavnostní vyšívaná vlajka ze saténu


 • Slavnostní vyšívaný znak ze saténu s třásněmi


 • Slavnostní vyšívaná stuha ze saténu s třásněmi


 • Obecní vlajka obyčejná


 • Smaltovaný znak na budovu OÚ 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování  

Usnesení č. 12/2011


 1. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se zřízením výkonu veřejné služby.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu Smlouvy o výkonu veřejné služby (uzavřené dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů) a dále k zajištění a podpisu pojistné smlouvy kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování  

Informace starostky: 


 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 07. 02. 2011 – 11. 03. 2011


 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem Valné hromady Svazku obcí Blatenska dne 23. 02. 2011  

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,45 hodin. 

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 08. 4. 2011.
  

Obec Hajany

IČO: 608 29 257

Hajany 73, 388 01 Blatná   

Vyhlášení záměru pronájmu pozemku   

Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne

11. 03. 2011 usnesením č. 9/2011 o vyhlášení záměru pronájmu pozemku číslo 65/10 v katastrálním území a obci Hajany u Blatné. 

Výše uvedená nemovitost je ve vlastnictví Obce Hajany a je zapsána na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Hajany u Blatné. 

Výše uvedený záměr zveřejňuje obec dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky do 20 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.   

V Hajanech dne 11. 03. 2011       

Dana Vohryzková

starostka obce Hajany     

Vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne: 

 

Červený text je naším komentářem, není součást zápisu. 

Z Á P I S  č. 3/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 08. 04. 2011


 
Přítomni: Vohryzková, Lis, Zíka, Bláha, Bartuška, Meloun, Vaněčková


 
Omluveni:


 
Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


 
Dále přítomni: Beran, Beranová, Vaněček


 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,15 hod.


 
Program jednání:


 

 1. Volba ověřovatelů zápisu

 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 3. Projednání pronájmu pozemku p. č. 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné

 4. Projednání záměru pronájmu pozemku

 5. Projednání pronájmu pozemku p. č. 1418 v k. ú. Hajany u Blatné

 6. Projednání žádosti manželů XXX

 7. Projednání žádosti manželů XXX

 8. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 03. 2011

 9. Informace o přecenění pozemků

 10. Projednání uzavření dohody o provedení práce

 11. Různé - informace starostky
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bartuška a p. Lis
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


 
Zápis usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


 

 1. Byl projednán pronájem pozemku p. č. 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné manželům XXX (dále jen zájemci). Zastupitelstvo obce Hajany navrhlo pozemek pronajmout zájemcům na dobu určitou a to deset let s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Cena za pronájem pozemku byla navržena ve výši 5,-- Kč za 1m2 a rok (12 po sobě jdoucích měsíců). Zájemci výše uvedené podmínky akceptovali. Pozemek bude tedy zájemcům pronajat za výše uvedených podmínek.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasováníKomentář: Jedná se o roh naší zahrady, který leží  za zdí na S straně zahrady. Starostka nás informovala, pokud nepřijmeme navrhovaný nájem (rozhodně nám ty 4 m2 neprodá) bude prodáno sousedům Englmajerovým...., kteří o odprodej obou rohů naší zahrady požádali - viz bod č. 7.Při jednání ovšem byla sdělena výpovědní lhůta 1 rok - nyní se dočítáme něco jiného. Pořád trvá náš zájem koupit, ale alespoň něco....

parcela 65/10 - roh v zahradě


 
Usnesení č. 13/2011

 1. Byl projednán a schválen záměr pronájmu části pozemku p. č. 65/11 v k. ú Hajany u Blatné.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

Komentář: Tady se jedná o ten druný roh naší zahrady cca 5m2

roh zahrady u silnice


 


 

 1. Byl projednán pronájem pozemku p. č. 1418 v k. ú. Hajany u Blatné manželům XXX. Zastupitelstvo obce Hajany navrhuje pozemek pronajmout na dobu určitou a to na dva roky za cenu 150,-- Kč za 1m2 a rok (12 po sobě jdoucích měsíců). Manželé XXX návrh obce Hajany nepřijali, cenu za pronájem pozemku navrhují ve výši 5,-- Kč za 1 m2 a rok (12 po sobě jdoucích měsíců).
Pronájem pozemku na dobu určitou a to na dva roky za cenu 5,-- Kč za 1 m2 a rok (12 po sobě jdoucích měsíců) zastupitelstvo obce Hajany neschválilo.
Hlasování: 0 Pro 7 Proti 0 Zdržel se hlasováníKomentář: Při minulém i tomto zasedání jsme upozornili na to, že pronájem pozemků je "zbožím, jehož cenu reguluje stát". Požadovat takové nájemné je nejen nemravné, ale také nezákonné. Předložili jsme starostce dopis z Ministerstva financi. To neuznává a trvá na nájemném 18 000,-Kč ročně, které sama stanovila a zastupitelé jí odsouhlasili.

parcela 1418 - 120m2

dopis-mf.jpg


 

 1.  

 2. Byl projednán návrh manželů XXX o výměně části pozemku p. č. 60/1 v k. ú Hajany u Blatné (za kamennou zdí), která není v současné době oplocena, za část pozemku p. č. 65/6 v k. ú. Hajany u Blatné. Zastupitelstvo obce Hajany bere návrh na vědomí, tento bude projednán na dalším zasedání zastupitelstva obce Hajany

  .

  Komentář: Naivně jsme se domnívali, že když navrhneme v pořadí již několikáte řešení sporu a zájmu o část naší parcely za zdí, starostka nabídne, že nám prodá parcelu dvora - ó jaká naivita - neprodá...více v našem dokumentu na konci.


 

 1. Byla projednána žádost (doručena e-mailem) manželů XXX na odkoupení pozemku p. č. 65/10 a části pozemku p. č. 65/11 v k. ú. Hajany u Blatné. Vzhledem k tomu, že v době doručení žádosti, nebyl na výše uvedené pozemky vyhlášen záměr prodeje pozemků, nebylo této žádosti vyhověno

  .

  Komentář: Jedná se (jak jinak) o majitele sousední rekreační nemovitost Englmajerovi.. Nestačí jim, že část naší parcely za zdí mají již léta oplocenou, na zbývající části si postavili el. kiosek pro sebe a rekreační nemovitost dcery, samozřejmě pozemkem vedou i el. sítě k domům - to vše neoprávněně. Nyní si brousí zuby na ty rožky - ono toho obecního, které se jim ještě neprodalo už moc nezbývá.

  části v naší zahradě, které chce koupit Englmajer


 

 1. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
k 31. 03. 2011 (viz příloha).


 

 1. Starostka obce informovala zastupitelstvo obce Hajany o přecenění lesních pozemků včetně porostu na cenu 57,-- Kč za 1m2.  Komentář: Všechny lesy v majetku obce jsou v zástavě na dluh za plyn. Starostka se při jednání zmínila, že chce budovat vodovod. Co asi zastaví, když je v zástavě i Obecní dům s parcelou???


 
Usnesení č. 14/2011

 1. Byla projednána údržba veřejných prostranství. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dohody o provedení práce s XXX. Dohoda bude uzavřena od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2011. Předmětem dohody bude údržba veřejných prostranství v obci Hajany dle potřeby. Odměna za 1 hodinu práce bude činit 75,-- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu dohody s XXX.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasováníKomentář: Znovu a znovu upozorňujeme starostku, že jméno toho ev. firmy, který je placen z veřejných prostředků (peněz obce) není chráněná informace, naopak obec je povinna o tom informovat detailně.. Marně.


 
 


 


 
Informace starostky:


 

 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 14. 03. 2011 – 08. 04. 2011

   

 • Brigáda – příprava dřeva a májky na čarodějnice – neděle 17. 04. 2011, sraz v 15,00 hod. u obecního úřadu

  Komentář: Možná, že bychom také šli pomoci, to by se to ale nesmělo konat 4 dny před zveřejněním.

   

 • Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - 28. 05. 2011

  Komentář: Místo kontejneru bude zase náklaďák p. exstarosty Vohryzky???

 •  

 • Starostka seznámila zastupitele s došlými nabídkami na zhotovení obecních symbolů

  Komentář: Kdy se už konečně jiní než "vyvolení" dozvědí, jak symboly obce vypadají? Bude také diadém se znakem obce tvořený diamanty pro carevnu?


 • Starostka obce požádala zastupitele pana Miroslava Bartušku, aby se ujal pravidelného hlášení obecním rozhlasem a pravidelně sděloval informace ze zasedání zastupitelstva občanům obce Hajany.

  Komentář: Tak on ten obecní rozhlas opravdu existuje!!!! My tu bydlíme teprve 4 roky, tak to nepamatujeme, ale určitě se najdou pamětníci, kteří ho někdy slyšeli. 

   
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,45 hodin.


 
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 06. 05. 2011.


 
Zapsala: Vohryzková Dana


 


Na závěr zvřejňujeme naše stanovisko a požadavky, které jsme na začátku jednání předali starostce (měli jsme počkat až na konec - to bychom škrtatli "dobré úmysly"!!!)

 

Zastupitelstvu obce Hajany
Hajany 73
388 01
V Hajanech, 8. dubna 2011


Připomínky a žádosti ve věci koupě a pronájmu
parcel užívaných ve vztahu k č. p. 37
S odvoláním na jednání ze dne 11. března 2011 • ke stavební parcele č. 95 (zastavěná plocha částí domu č.p.47) nesouhlasíme s konstatováním, že cena za m2 stanovená zastupitelstvem je cenou obvyklou v obci Hajany. Ve všech případech odsouhlasených a provedených prodejů po opravě katastrálního operátu bylo obcí prodáváno za 35,- Kč/m2, a to i v případě stavebních parcel, dokonce u nemovitostí užívaných k podnikání.

 • Dle Oceňovací vyhlášky je cena za m2 stavební parcely pro obec Hajany stanovena ve výši 35,- Kč

 • Žádáme o předložení kupní smlouvy na st. p. č. 56/1 k.ú. Hajany

 • Pokud máme tuto cenu akceptovat, požadujeme, aby bylo v kupní smlouvě zdůvodněno, proč obec prodává za cenu jinou, než v obci obvyklou.

 • předkládáme návrh kupní smlouvy k jednání • k pozemkové parcele č. 1418

 • nadále trváme na požadavku, aby cena nájmu ze 1m2/rok byla dohodnuta na max. 5,- Kč

 • žádáme o nájem na dobu neurčitou event. na 1 volební období tj. 4 roky.

 • Žádáme o předložení nájemní smlouvyna část obecní parcely č. 209/2

 • k pozemkové parcele č. 65/10

 • upozorňujeme, že se jedná o zemědělskou půdu -
zahrada – zemědělská půda
BPEJ 56701– dle oceňovací vyhlášky č. 2/2008 příloha 22 a 23


1 m2 = 1,21 Kč

 • 40% (poloha v obci) = 1,79564 Kč/m2

 • zaokrouhleno 1,80 Kč/m2

 • 4 m2 = 7,20 Kč

 • nájemné ze zemědělských pozemků = 1% z ceny – viz zák. č. 229/1991,§ 22, odstavec 9

 • 1% z ceny p.p. 65/10 = 7,20 Kč x 1% = 0,072 Kč/rok

 • Týká se parcel: 65/10, 65/11, 65/9 a 60/1

 • znovu sdělujeme, že máme zájem na jejím odprodání, ale je pro nás nepřijatelná a zcela nevýhodná podmínka obce, abychom za tyto 4 m2 pozemku v zahradě odprodali obci cca 30 m2 pozemku stejné zahrady.

 • k části naší parcely 60/1 – trojúhelník za zdí, částečně užívaný Englmajerovými

 • zastupitelstvo obce resp. starostka již 4 roky naléhají, abychom tuto část odprodali obci, ale ani jednou nebylo písemně zdůvodněno, proč a nač těchto 30m2 obec tak naléhavě potřebuje.

 • Proč jsme kvůli tomu oproti ostatním vlastníkům nemovitostí v obci diskriminováni a našim žádostem není vyhověno

 • v r. 2008 jsme navrhli 3 řešení, jedno bylo všemi stranami odsouhlaseno a následně zrušeno na přání p. Englmajera (mimochodem, který není občanem obce, jen zde vlastní rekreační nemovitost, přesto je jeho přáním dávána větší váha, než našim potřebám bydlení.

 • Žádáme aby obec písemně sdělila důvody svého požadavku a jako projev dobré vůle navrhujeme další řešení:

 • žádáme o výměnu této části p. č. 60/1 za stejně velkou část obecní parcely 65/6 za zdí naší maštale, kam bychom si mohli skládat dřevo, tak jako to dosud děláme na předmětné části zmíněné parcely 60/1. Žádáme o projednání tohoto našeho návrhu– žádosti zastupiteli a o konkrétní, písemné vyjádření stanoviska zastupitelstva.
Orientační zaměření zaměření trojúhelníku za zdí.


Orientační zaměření dílu p.č. 65/6 pro navrženou výměnu.
Věra a František Beranovi
Hajany č. p. 47


 

Obec Hajany

IČO: 608 29 257

Hajany 73, 388 01 Blatná   

Vyhlášení záměru pronájmu pozemku   

Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne

08. 04. 2011 usnesením č. 13/2011 o vyhlášení záměru pronájmu části pozemku číslo 65/11 v katastrálním území a obci Hajany u Blatné. 

Výše uvedená nemovitost je ve vlastnictví Obce Hajany a je zapsána na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Hajany u Blatné. 

Výše uvedený záměr zveřejňuje obec dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky do 20 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.   

V Hajanech dne 08. 04. 2011

 

roh zahrady u silnice

     

 

 

Hajany zápisy ze zastupitelstva a jiné události 2010

 

Z Á P I S  č. 1/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 05. 02. 2010

 

Přítomni: Vohryzková, Moulisová, Meloun, Necudová, Lis, VenclOmluveni: VaněčkováPřítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.Dále přítomni:Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.Program jednání:
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva


 2. Projednání inventarizace


 3. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2009


 4. Projednání výsledků hospodaření za rok 2009


 5. Projednání pořízení územního plánu obce Hajany


 6. Projednání zaslání výzvy na zpracovatele územního plánu


 7. Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek


 8. Projednání prodeje části pozemku č. 1025


 9. Projednání žádosti firmy L+S SPEED


 10. Projednání žádosti pí. Vohryzkové


 11. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu


 12. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu


 13. Různé - informace starostkyOvěřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a p. Lis

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování
 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

Usnesení č. 1/2010


 1. Byla projednána a schválena zpráva inventarizační komise za rok 2009 (viz. příloha).

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování

Usnesení č. 2/2010


 1. Byl předložen a schválen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2009 (viz příloha).

Hlasování: 6 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasováníUsnesení č. 3/2010


 1. Byly projednány a schváleny výsledky hospodaření za rok 2009.

Příjmy: 2.007.272,41 Kč

Výdaje: 1.634.841,98 Kč

Rozdíl: 372.430,43 Kč

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování

Usnesení č. 4/2010


 1. Bylo projednáno pořízení územního plánu obce Hajany. Zastupitelstvo obce Hajany souhlasí s pořízením územního plánu obce Hajany a podáním žádosti na pořizování územního plánu na MĚÚ Blatná.

Zastupitelstvo obce Hajany ukládá pořizovateli pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, dále v souladu s  jeho prováděcími vyhláškami.

Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm.f zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) zastupitele, starostku obce Hajany, paní Danu Vohryzkovou, která bude po dobu pořizování územního plánu Hajany spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasováníUsnesení č. 5/2010


 1. Zastupitelstvo obce souhlasí se zasláním výzvy na zpracovatele ÚP Hajany a zahájením výběrového řízení na zpracovatele ÚPD Hajany. Výběrové řízení provede Ing.Roudnická za cenu 6.000,-- Kč.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasování

Usnesení č. 6/2010


 1. Usnesením ZO jsou jmenováni členové a jejich náhradníky komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zpracovatele ÚPD Hajany

I. člen – Dana Vohryzková

náhradník – Martina Necudová

II. člen – Renáta Vaněčková

náhradník – Iveta Moulisová

III. člen – Josef Meloun

náhradník – Dana Melounová

IV. člen – Tomáš Vencl

náhradník – Luboš Lis

V. člen - Ing. Hana Roudnická

náhradník – Ing. Martina Roudnická

Usnesení č. 7/2010


 1. Byl projednán a schválen prodej části pozemku č. 1025 paní XXX a panu XXX v maximální šíři do 5 metrů. Cena pozemku byla stanovena za 1 m2 = 110,-- Kč. Geometrické zaměření pozemku a sepsání kupní smlouvy si zajistí kupující na vlastní náklady. Geometrické zaměření pozemku proběhne po telefonické domluvě za přítomnosti zástupce obce.

Hlasování: 6 Pro


 1. Proti

0 Zdržel se hlasováníUsnesení č. 8/2010


 1. Byla projednána žádost firmy L+S SPEED ohledně snížení nájmu z pronajatých nebytových prostor v Obecním domě čp. 73. Zastupitelstvo obce schvaluje nájemné ve výši 20.000,-- Kč pro rok 2010.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasování

Usnesení č. 9/2010


 1. Byla projednána žádost paní Dany Vohryzkové ohledně snížení nájmu v Hajanské hospodě. Zastupitelstvo obce schvaluje nájemné ve výši 1.000,-- Kč v období únor 2010 – květen 2010. V období červen 2010 – prosinec 2010 nájemné ve výši 1.500,-- Kč.

Hlasování: 5 Pro


 1. Proti


 2. Zdržel se hlasováníUsnesení č. 10/2010


 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – přípojka NN, 1037“

Hlasování: 5 Pro


 1. Proti


 2. Zdržel se hlasováníUsnesení č. 11/2010


 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – p. č. 1313/2“

Hlasování: 6 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasování

Informace starostky:


 • ODPADY

Náklady na likvidaci odpadu za rok 2009:

Technické služby – odvoz popelnic 48.975,40 Kč

Technické služby - odvoz tříděného odpadu 14.475,36 Kč

Technické služby - odvoz kontejneru 3.210,84 Kč

ECO-F - odvoz nebezpečného odpadu 7.115,61 Kč

CELKEM 73.777,21 KčPříjmy za odpad od poplatníků 50.850,-- Kč

Příjem za tříděný odpad od EKO-KOM 9.328,20 Kč

CELKEM 60.178,20 Kč

Rozdíl - 13.599,01 Kč
 • Výlet do Aquapalace Praha – pondělí 15. 02. 2010


 • Dětský maškarní bál – sobota 20. 02. 2010 od 14,00 hodin


 • Hasičský bál – sobota 20. 02. 2010 od 20,00 hodin


 • Nahlášení bezproudí:

22. 02. 2010 od 12,00 do 14,00 hod. – čp. 31

23. 02. 2010 od 13,00 do 15,00 hod. – parcela p.č. 1030 a 1033

24. 02. 2010 od 08,00 do 15,00 hod. – čp. 73, 12, 13, 61, 62, 31


 • 26. 01. 2010 proběhlo zasedání hodnotící komise v podlimitní veřejné zakázce „Polní cesty Hajany u Blatné I. etapa“ na Pozemkovém úřadu Strakonice. Další jednání se uskuteční 11. 02. 2010.


 • Došlá pošta:


 • Krajský úřad – Jihočeský kraj České Budějovice – Oznámení o vykonání přezkoumání hospodaření


 • MĚÚ Blatná, odbor výstavby a ÚP – Oznámení o spojení územního a stavebního řízení „Novostavba víceúčelového zařízení a sportovního hřiště“ –


 • Blatenská ryba s. r. o. – Oznámení o provedení běžné údržby a pokácení stromu na hrázi Hajanského rybníka


 • Zeměměřičský a katastrální inspektorát České Budějovice – Sdělení shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci čj. OR-41/2008-307


 • Zeměměřičský a katastrální inspektorát České Budějovice – Sdělení shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci čj. OR-208/2008-307


 • Elektromontáže Blatná s. r. o. – Oznámení vstupu na pozemek v souvislosti se stavbou „Hajany, Kabel NN“ a „Hajany, p. č. 1037“


 • Policie ČR – Trestné činy za rok 2009 spáchané na území obce


 • Krajský úřad – Jihočeský kraj České Budějovice, odbor ŽP – Pozvánka na ústní jednání a místní šetření


 • Krajský úřad – Jihočeský kraj České Budějovice, odbor ekonomický – Oznámení finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2010


 • Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ŽP – Protokol z ústního jednání ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek páchníka hnědého


 • Zeměměřičský a katastrální inspektorát, České Budějovice – Zrušení rozhodnutí Katastrálního úřadu čj. OR-41/2008-307Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,50 hodin.Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 05. 03. 2010.Zapsala: Vohryzková DanaOvěřovatelé zápisu:Členové zastupitelstva obce:Vyvěšeno dne:Sejmuto dne:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

.

K informacím starostky: Polní cesty Hajany

 K bodu 6/ a 7/:

 

 

 

 klepněte na název souboru a najděte Hajany - je to tam abecedně

Přehled o stavu urbanistických studií a rozpracované a schválené územně plánovací dokumentace obcí

 

Z Á P I S  č. 2/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 05. 03. 2010

 

Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Moulisová, Meloun, Necudová, Lis, Vencl

 

Omluveni:

 

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni:

 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.

 

Program jednání:

 


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva


 2. Projednání žádosti manželů XXX


 3. Projednání zhotovení projektu na cesty


 4. Projednání smlouvy o připojení k distribuční soustavě


 5. Projednání smlouvy o právu


 6. Projednání žádosti firmy Herlin spol. s r. o., Příbram


 7. Projednání podání žádosti o grant


 8. Různé - informace starostky

 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: pí. Vaněčková a pí. Moulisová

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování

 


 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

 

Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

 

 

Usnesení č. 12/2010


 1. Byl projednán a schválen záměr prodeje pozemku č. 1414 v k. ú. Hajany u Blatné.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování

Obrazek

 

 

Usnesení č. 13/2010


 1. Bylo projednáno a schváleno zhotovení projektu na cesty v obci Hajany. Předložena cenová nabídka firmy BUILDING-INVESTMENT,s. r. o., Doubravice. Projektová dokumentace bude vypracována na všechny navržené komunikace: Hajany – etapa A, Hajany – Kocelovice, Řečice, Hajany – etapa B.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasování

 

Usnesení č. 14/2010


 1. Byla projednána a schválena Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 700042710000020 mezi E.ON Distribuce a. s. a Obcí Hajany. Jedná se o navýšení již rezervovaného příkonu.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasování

 

Usnesení č. 15/2010


 1. Byla projednána a schválena smlouva o právu mezi panem XXX a Obcí Hajany o provedení stavby „Víceúčelové zařízení a sportovní hřiště v Hajanech – SO 05 Kanalizační přípojka“. Jedná se o vedení dešťové kanalizace na pozemku p. č. 1121 v k. ú. Hajany s vyústěním do vodní nádrže na témže pozemku. Do vodní nádrže budou vypouštěny dešťové vody a přečištěné splaškové vody.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasování

  Obrazek

 

Usnesení č. 16/2010


 1. Byla projednána a schválena žádost firmy Herlin spol. s r. o., Příbram ohledně položení vzduchového vedení z lomu Řečice do lomu Chlum-Škalí. Jedná se o vedení po pozemku č. 1079 v k. ú. Chlum, který je ve vlastnictví Obce Hajany (viz náčrt v příloze).

Veškeré práce budou provedeny na vlastní náklady firmy Herlin. Při položení vedení se bude dbát maximální opatrnosti, aby nebyly poškozeny stromy a především kořeny lesního porostu.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasování

 

Usnesení č. 17/2010


 1. Bylo projednáno a schváleno podání žádosti o grant na novou autobusovou zastávku v obci Hajany ve směru z Blatné na Lnáře z grantového programu Jihočeského kraje „GP Podpora výstavby a oprav autobusových zastávek“ ve výši 89.950,-- Kč (70 %), celkové náklady 128.500,-- Kč.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasování

 

 

 

Informace starostky:


 • Nahlášení bezproudí:

19. 03. 2010 od 07,30 do 10,00 hod.–část obce Hajany od čp. 4 (tel.budka) směr Lnáře

19. 03. 2010 od 10,00 do 12,30 hod.–část obce Hajany od čp. 4 (tel.budka) směr Blatná


 • 11. 02. 2010 proběhlo zasedání hodnotící komise v podlimitní veřejné zakázce „Polní cesty Hajany u Blatné I. etapa“ na Pozemkovém úřadu Strakonice. Vybrána byla firma Sdružení Robstav a VIDA Invest.

 


 • Došlá pošta: viz příloha

 

 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,30 hodin.

 

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 02. 04. 2010.

 

Zapsala: Vohryzková Dana

 Naše poznámka: Ta zastávka bude i s televizí a bazénem???

 

 

 

Obecním zastupelstvu
obce Hajany
 
Hajany č. p. 73
388 01 Blatná
 
 
Doporučeně
V Hajanech dne, 15. března 2010
 
 
 
 


Stížnost na Usnesení č.12/2010 z 5.3.2010
a záměr obce o prodeji obecní parcely č. 1414 z 5.3.2010
 

 


Vážení,
 
nesouhlasíme s rozhodnutím obce prodat parcelu č. 1414 manželům Chadimovým z Prahy.
Obec prodává majitelům rekreačních nemovitostí pozemky, na které si ukáží, zatímco nám, trvalým obyvatelům obce opakovaně žádosti o prodej pozemků zamítá, resp. kladete si diskriminační podmínky.
Naposledy jste nám zamítli prodej pouhých 12 m2 a chcete, abychom obci prodali část naší parcely - zahrady, jen proto, že o ní mají zájem právě tyto rodiny z Prahy (manž. Englmajerovi a Chadimovi). Mají na této části neoprávněně postavenou přípojku elektřiny.)
Tuto část používáme ke skladování a manipulaci s dřevem na topení a pozemky, o které jsme žádali, užívali předchozí majitelé po tři generace, tj. růžky zahrady více než 100 let a pozemek pod částí domu a dvůr více než 60 let.
 
Žádáme Vás o písemné vyjádření a zdůvodnění Vašeho postupu a záměrů.
 
 
 
Věra a František Beranovi
Hajany č. p. 47
 

 

 

Obec Hajany

IČO: 608 29 257

Hajany 73, 388 01 Blatná

 

 

 

Vyhlášení záměru prodeje pozemku

 

 

 

Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne

05. 03. 2010 usnesením č. 12/2010 o vyhlášení záměru prodeje části pozemku číslo 1414 v katastrálním území a obci Hajany.

 

Výše uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví Obce Hajany a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Hajany.

 

Výše uvedený záměr zveřejňuje obec dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky do 20 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.

 

 

 

V Hajanech dne 05. 03. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecním zastupelstvu
obce Hajany
 
Hajany č. p. 73
388 01 Blatná
 
 
Doporučeně
V Hajanech dne, 15. března 2010
 
 
 
 


Stížnost na Usnesení č.12/2010 z 5.3.2010
a záměr obce o prodeji obecní parcely č. 1414 z 5.3.2010
 

 


Vážení,
 
nesouhlasíme s rozhodnutím obce prodat parcelu č. 1414 manželům Chadimovým z Prahy.
Obec prodává majitelům rekreačních nemovitostí pozemky, na které si ukáží, zatímco nám, trvalým obyvatelům obce opakovaně žádosti o prodej pozemků zamítá, resp. kladete si diskriminační podmínky.
Naposledy jste nám zamítli prodej pouhých 12 m2 a chcete, abychom obci prodali část naší parcely - zahrady, jen proto, že o ní mají zájem právě tyto rodiny z Prahy (manž. Englmajerovi a Chadimovi). Mají na této části neoprávněně postavenou přípojku elektřiny.)
Tuto část používáme ke skladování a manipulaci s dřevem na topení a pozemky, o které jsme žádali, užívali předchozí majitelé po tři generace, tj. růžky zahrady více než 100 let a pozemek pod částí domu a dvůr více než 60 let.
 
Žádáme Vás o písemné vyjádření a zdůvodnění Vašeho postupu a záměrů.
 
 
 
Věra a František Beranovi
Hajany č. p. 47
 

 

 

Z Á P I S  č. 3/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 02. 04. 2010
 
Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Moulisová, Meloun, Necudová, Lis
 
Omluveni: Vencl
 
Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: pí. Krejsová
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.
 
Program jednání:
 

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 2. Projednání převodu části pozemku

 3. Projednání žádosti manželů XXX

 4. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

 5. Projednání uzavření dohody o provedení práce

 6. Projednání podání žádosti o dotaci z MAS SOB o. p. s.

 7. Projednání stížnosti proti usnesení zastupitelstva obce

 8. Projednání výběru zpracovatele územního plánu obce Hajany

 9. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 10. Projednání účasti starostky na setkání starostek ČR

 11. Různé - informace starostky
 
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: pí. Necudová a p. Meloun
Hlasování: 6 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování
 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce. Dne 16. 03. 2010 byl doručen dopis manželů XXX, kteří si stěžují na usnesení č. 12/2010 a záměr prodeje obecního pozemku č. 1414 v k. ú. Hajany u Blatné.
 
 
Usnesení č. 18/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno zakoupení části pozemku č. 294/2 v k. ú. Blatná od paní XXX. Pozemek je nutné získat za účelem přístupové cesty k domům čp. 64 a 44 v Řečici. Paní XXX převede část pozemku za 1,-- Kč. Náklady na zaměření pozemku, sepsání kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí Obec Hajany. Obec Hajany se zavazuje, že při opravě komunikace nedojde k navýšení stávajícího terénu. Zároveň bude paní XXX při opravě komunikace umožněno napojit se do stávající kanalizace před čp. 64 a položit potrubí na hranici jejího pozemku. Potřebný materiál si paní XXX uhradí na vlastní náklady.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k zajištění geometrického zaměření pozemku a podepsání kupní smlouvy.
Hlasování: 6 Pro
0 Proti

 1. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 19/2010

 1. Byl projednán a schválen prodej pozemku č. 1414 manželům XXX. Cena pozemku byla stanovena za 1 m2 = 35,-- Kč. Sepsání kupní smlouvy si zajistí kupující na vlastní náklady.
K vyhlášenému záměru prodeje se vyjádřili manželé XXX – zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem jejich dopisu.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s manželi XXX.
Hlasování: 6 Pro
0 Proti

 1. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 20/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – čp. 36, úprava sítě NN“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s manželi Chadimovými.
Hlasování: 6 Pro
0 Proti

 1. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 21/2010

 1. Byla projednána údržba veřejných prostranství. Zastupitelstvo schválilo uzavření dohody o provedení práce s panem XXX. Dohoda bude uzavřena od 01. 05. 2010 do 31. 10. 2010. Předmětem dohody bude údržba veřejných prostranství v obci Hajany dle potřeby. Odměna za 1 hodinu práce bude činit 75,-- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s p. Rodem.
Hlasování: 5 Pro

 1. Proti

 2. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 22/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno podání žádosti o dotaci z Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska o. p. s. na nákup souprav laviček a stolů, soupravy pro venkovní posezení u OÚ, oplocení vrtu a veřejného osvětlení.
Hlasování: 6 Pro
0 Proti

 1. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 23/2010

 1. Starostka obce seznámila členy zastupitelstva obce Hajany se stížností manželů XXX na usnesení č. 12/2010 ze dne 05. 03. 2010 a záměr prodeje obce o prodeji pozemku č. 1414 v k. ú. Hajany ze dne 05. 03. 2010.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stížnost manželů XXX a trvá na svých předchozích rozhodnutích. Zároveň ukládá starostce obce zaslat manželům XXX vyjádření zastupitelstva obce.
Hlasování: 6 Pro
0 Proti

 1. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 24/2010

 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a bere na vědomí zprávu předkladatele – hodnotící komise pro výběr zpracovatele územního plánu Hajany.
Zastupitelstvo obce souhlasí s doporučením hodnotící komise pro výběr zpracovatele ÚP Hajany a s výběrem zpracovatele ÚP Hajany Ing. Arch. Zdeňkem Gottfriedem.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou podpisem smlouvy se zpracovatelem ÚP Hajany Ing. Arch. Zdeňkem Gottfriedem.
Hlasování: 6 Pro
0 Proti

 1. Zdržel se hlasování
 

 1. Do funkce zapisovatele okrskové volební komise pro Volby do Poslanecké sněmovny ve dnech 28. a 29. května 2010 byla jmenována paní Renáta Vaněčková.
Hlasování: 5 Pro
0 Proti
1 Zdržel se hlasování
 

 1. Byla projednána a schválena účast starostky na XIX. Setkání starostek ČR ve dnech 21. – 25. dubna 2010.
Hlasování: 5 Pro
0 Proti
1 Zdržel se hlasování
 
Informace starostky:

 • Výlet do ZOO Praha – sobota 17. 04. 2010, odjezd od kapličky v 8,30 hod.

 • Čarodějnice 30. 04. 2010 – pozvánky v Sobáčku - stavění máje u hospody od 17,00 hodin

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem porady starostů ve Strakonicích
dne 18. 03. 2010

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem valné hromady Svazku obcí Blatenska dne 31. 03. 2010

 • Výběrové řízení na polní cesty v k. ú. Hajany u Blatné nabylo právní moci. Ve čtvrtek 08. 04. 2010 se na Pozemkovém úřadu Strakonice podepisuje smlouva o dílo s firmou ROBSTAV. Poté bude následovat předání staveniště a zahájení stavby.
 

 • Došlá pošta: viz příloha
 
 
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,30 hodin.
 
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 07. 05. 2010.
 
Zapsala: Vohryzková Dana
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
 
Členové zastupitelstva obce:
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Komentář 

 

Nejprve k naší stížnosti (usnesení 23/2010), text:

 

 

 

Obecním zastupelstvu
obce Hajany
 
Hajany č. p. 73
388 01 Blatná
 
 
Doporučeně
V Hajanech dne, 15. března 2010
 
 
 
 


Stížnost na Usnesení č.12/2010 z 5.3.2010
a záměr obce o prodeji obecní parcely č. 1414 z 5.3.2010
 

 


Vážení,
 
nesouhlasíme s rozhodnutím obce prodat parcelu č. 1414 manželům Chadimovým z Prahy.
Obec prodává majitelům rekreačních nemovitostí pozemky, na které si ukáží, zatímco nám, trvalým obyvatelům obce opakovaně žádosti o prodej pozemků zamítá, resp. kladete si diskriminační podmínky.
Naposledy jste nám zamítli prodej pouhých 12 m2 a chcete, abychom obci prodali část naší parcely - zahrady, jen proto, že o ní mají zájem právě tyto rodiny z Prahy (manž. Englmajerovi a Chadimovi). Mají na této části neoprávněně postavenou přípojku elektřiny.)
Tuto část používáme ke skladování a manipulaci s dřevem na topení a pozemky, o které jsme žádali, užívali předchozí majitelé po tři generace, tj. růžky zahrady více než 100 let a pozemek pod částí domu a dvůr více než 60 let.
 
Žádáme Vás o písemné vyjádření a zdůvodnění Vašeho postupu a záměrů.
 
 
 
Věra a František Beranovi
Hajany č. p. 47
 

Dnes došla odpověď starostky - přepis:

"Starostka obce Hajany seznámila členy zastupitelstva obce Hajany na zasedání dne O2. 04. 2010 s Vaší stížnosti na usnesení č. 12/2010 z 05. 03. 2010 a záměr obce o prodeji obecní parcely č. 1414 v k. ú. Hajany u Blatné z 05. 03. 2010. Zastupitelstvo bere Vaši stížnost na vědomí a trvá na svých předchozích rozhodnutí.

Záměr prodeje pozemku č. 1414 v k. ú. Hajany byl řádně vyhlášen. Na základě vyhlášeného záměru prodeje pozemku, byl usnesením č. 19/2010 ze dne 02. 04. 2010 schválen prodej pozemku č. 1414 v k. ú. Hajany u Blatné.

S pozdravem Dana Vohryzková - Starostka obce Hajany

Tak nevíme, jestli je to vtip, nebo vypadl jeden list?

Starostka nás informuje o existenci toho, na co si stěžujeme. Fajn, kdybychom to ale nevěděli, tak bychom si neměli na co stěžovat.

Nezbývá než "číst mezi řádky".

Naše argumenty byly vzaty na vědomí, nejsou komentovány, vyvracovány, tudíž je to tak, jak popisujeme.

Ostatně již dříve nám starostka řekla, že není povinna nikomu nic zdůvodňovat. Pravda, v samoděržaví to tak chodí.

Nečekali jsme ostatně jiný výsledek, jen jsme doufali, že se zastupitelstvo pochlapí a vzmůže se na nějaké smysluplné stanovisko nebo polemiku.

Mlčí - taky odpověď.

Asi má pravdu spolumajitel Hajan, bývalý starosta, že jsme hloupí. Bydlíme tu už tři roky a pořád jsme nepochopili, že kdo nezlobí a kušuje, může si občas taky z jejich něco přištípnout.

 

 

 

převzato z webu obce, doplněno naším komentářem

Z Á P I S  č. 4/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 07. 05. 2010
 
Přítomni: Vohryzková, Moulisová, Lis, Vencl, Vaněčková
 
Omluveni: Meloun, Necudová
 
Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni:
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,15 hod.
 
 
 
 
Program jednání:
 

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 2. Projednání závěrečného účtu obce Hajany za rok 2009

 3. Projednání pořádání zábav

 4. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

 5. Projednání podání žádosti o dotaci z MAS SOB o. p. s.

 6. Různé - informace starostky
 
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Vencl a p. Lis
Hlasování: 5 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování
 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.
 
 
Usnesení č. 25/2010

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2009 spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2009 dle přiložených písemností. Zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením „bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce od 21. 04. 2010 do 07. 05. 2010.
Hlasování: 5 Pro
0 Proti

 1. Zdržel se hlasování
 
 
Dostavil se p. Meloun.
 
 
 
Usnesení č. 26/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno pořádání zábav na hřišti a za hospodou v letních měsících. Jedná se cca o 3 akce na hřišti a 3 akce za hospodou. Pořadatel zábavy zodpovídá za pořádek a čistotu po ukončení zábavy.
Hlasování: 5 Pro
1 Proti

 1. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 27/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – připojení hřiště pro OÚ“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s firmou E.ON Distribuce a. s..
Hlasování: 6 Pro
0 Proti

 1. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 28/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno podání žádosti o dotaci z Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska o. p. s.

 • Nákup požární techniky – dotace 139.353,-- Kč, celkové výdaje projektu 185.804,-- Kč

 • Obnova veřejného prostranství v obci Hajany – dotace 99.347,-- Kč, celkové výdaje projektu 132.463,-- Kč
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k vyhotovení a předání žádostí o dotaci.
Hlasování: 6 Pro
0 Proti

 1. Zdržel se hlasování
 
 
 
Informace starostky:

 • Děti hrají divadlo – neděle 09. 05. 2010 od 14,00 hodin ve společenské místnosti Obecního domu – veršovaná pohádka na motivy Františka Hrubína O Šípkové Růžence

 • 30. 05. 2010 dětský den „Z pohádky do pohádky“, sraz ve 13,30 hodin za hospodou

 • Informace o svozu nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu

 • Informace o podaných žádostech o dotace z Programu obnovy venkova.
 
 

 • Došlá pošta: viz příloha
 
 
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,20 hodin.
 
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 04. 06. 2010.
 
Zapsala: Vohryzková Dana
 
 
  

 

Konspirativní způsob, jakým podává starostka informace na e-desce je "obdivuhodný". Očekáváme, že se vypracuje k modelu: 1. Nadpis, 2. Prezentace (nejlépe anonymizovaná), 3. Text: v příloze.

Pořád čekáme, že se budeme moci podívat na nějaké fotografie z dětského představení. Myslíme, že by si děti publicitu zasloužily?

K pořádání zábav: Pořadatel (snad to je obec, ne?) samozřejmě odpovídá za pořádek, ale i za dodržování zákona tj. hladiny hluku. Hřiště - rozumí se tím část soukromého pozemku pana K. u rybníku? Bylo projednáno "cca" ... akcí  (???) - to jich bude 3-30 nebo kolik? Nějak se nemůžeme dopočítat. Termíny se zřejmě taky tají, protože jsme na e-podatelně oznámili, že si objednáme měření hluku a kontrolu zajištění hygieny z KHS.

Pořád v kulturním programu na stránkách obce asi něco chybí:

Čejka band - program akcí

Babouci: Seznam her 2010 - klikni zde

Anča band: vystoupení 2010

Stojí za upozornění na jeden hlas "proti" - to se stalo, pokud víme, podruhé za tři roky, aby někdo hlasoval proti starostce. Klobouk dolů před takovou statečností. 

Když už ten plácek, paní starostko nazýváte hřištěm, tak ho taky dejte posekat, ať si tam děti můžou zakopat nebo hrát si (hřiště je od slová hrát, a to nejen na hudební nástroje). Zatím tam mohou jen zakopávat o vzrostlé drny pampelišek a hledat míč v kopřivách.

Informace o svozu nebezpečného a objemného odpadu - tj. kdy bude kontejner - by zajímalo asi víc lidí než jen zastupitele, které jste, jak se dočítáme, informovala, paní starostko. Vedlejší Chlum si už dohodl s Blatnou možnost ukládání odpadu v místním sběrném dvoru pro své občany, nešlo by to i pro hajanské???

Kdyby se zveřejňovala i ona "tajemná" příloha zápisů z jednání, možná, že bychom se konečně něco konkrétního dozvěděli.

Pravdou ale je, čím míň toho lidi vědí, tím míň do toho mluví, že ano?

 

 

Obrazek

 

Na závěr jedno drze odvážné přání. Nemohlo by se tentokrát investovat do opravy, přestavby či demolice této bývalé starostovny? Ostuda uprostřed vesnice - zezadu opadavájí nějaké plechy, jedno okno se už rozpadlo, další to čeká..."obnova veřejného prostranství" snad není jen šperkování starostčiny hospody. Psalo se o potřebě skladu - proč se to nepoužívá, ale nechává se rozpadat?

Úspěšnost politických stran v Hajanech

TOP 09

získali 19 hlasů (26.02 %)

Věci veřejné

získali 14 hlasů (19.17 %)

Česká strana sociálně demokratická

získali 11 hlasů (15.06 %)

Občanská demokratická strana

získali 10 hlasů (13.69 %)

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

získali 4 hlasů (5.47 %)

Strana zelených

získali 4 hlasů (5.47 %)

Komunistická strana Čech a Moravy

získali 4 hlasů (5.47 %)

Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu

získali 3 hlasů (4.1 %)

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

získali 2 hlasů (2.73 %)

Dělnická strana sociální spravedlnosti

získali 1 hlasů (1.36 %)

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET

získali 1 hlasů (1.36 %)


 
 

Výsledky z našeho okresu Strakonice po obcích ZDE

 

Z Á P I S  č. 5/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 04. 06. 2010

 

Přítomni: Vohryzková, Moulisová, Lis, Vencl, Meloun, NecudováOmluveni: VaněčkováPřítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.Dále přítomni:Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.

Program jednání:
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva


 2. Projednání závěrečného účtu Svazku obcí NIVA za rok 2009


 3. Projednání výběru zhotovitele na opravu kapličky


 4. Projednání uzavření dohody o provedení práce


 5. Různé - informace starostkyOvěřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Vencl a p. Moulisová

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování
 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

Usnesení č. 29/2010


 1. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje závěrečný účet Svazku obcí NIVA za rok 2009 spolu se zprávou o výsledku hospodaření svazku za rok 2009 dle přiložených písemností. Zastupitelstvo obce Hajany souhlasí s celoročním hospodařením „bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce od 20. 05. 2010 do 04. 06. 2010.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasováníUsnesení č. 30/2010


 1. Byl proveden a schválen výběr zhotovitele výměny střešní krytiny místní kapličky. Předloženy byly nabídky od:

Pokrývačství PETRA ……………………………………. 106.404,-- Kč

Pokrývačství Tomáš Štěpán …………………………….. 169.955,-- Kč

Fa. JOKR Josef Pochman ……………………………….. 196.525,-- KčZastupitelstvo rozhodlo o využití nabídky Pokrývačství Tomáš Štěpán. Jeho nabídka není sice nejlevnější, ale zahrnuje i nátěr věžičky a srovnání kříže na věžičce. Dále se cena liší výrazně u materiálu, který je kvalitnější a především určený pro památky.

Malování fasády a případně opravu vnitřních omítek, nátěr plotu provede pan Zdeněk a Pavel Zach v celkové částce cca 65.500,-- Kč.

Opravu kříže vedle kapličky provede pan Petr Štěpán v celkové ceně cca 14. 200,-- Kč.

Napojení osvětlení kaple ze stávajícího rozvaděče veř. osvětlení provede firma Stanislav Uhlík, Elektro v celkové ceně cca 24.000,-- Kč. Svítidla zn. WOODY 70W Hit dodá firma ETNA s.r. o. za cenu cca 20.000,-- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k zajištění realizace celé akce

Hlasování: 6 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasováníUsnesení č. 31/2010


 1. Bylo projednáno a schváleno uzavření dohody o provedení práce s paní Hanou Lisovou na údržbu veřejných prostranství v obci Hajany. Dohoda bude uzavřena od 07. 06. 2010 do 31. 10. 2010. Předmětem dohody bude údržba veřejných prostranství v obci Hajany dle potřeby. Odměna za 1 hodinu práce bude činit 75,-- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s pí. Lisovou.

Hlasování: 5 Pro

0 Proti

1 Zdržel se hlasování

Informace starostky:


 • Informace o svozu nebezpečného odpadu – sobota 12. 06. 2010 od 10,00 do 10,45 hodin


 • Informace o svozu velkoobjemového odpadu – sobota 12. 06. 2010 od 9,00 do 11,30 hodin


 • Setkání rodáků a přátel obce Hajany se koná v sobotu 3. července 2010 od 14,00 hodin v Hajanské hospodě


 • Informace o přidělení grantu na opravu autobusové zastávky ve směru z Blatné do Lnář ve výši 69.950,-- Kč


 • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 25. 06. 2010 od 8,00 do 10,00 hodin, vypnutá část obce od čp. 4 (telefonní budka) směr Lnáře


 • Došlá pošta: viz příloha

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,30 hodin.Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 02. 07. 2010.Zapsala: Vohryzková Dana

 

Pozn.

Zápis byl poprvé zveřejněn ve velmi krátké době po zasedání, což nelze než přivítat.

 

Z Á P I S  č. 6/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 02. 07. 2010
 
Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Moulisová, Lis, Vencl, Meloun, Necudová
 
Omluveni:
 
Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni:
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,15 hod.
 
 
Program jednání:
 

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 2. Projednání rozpočtových změn č. 1-3

 3. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 06. 2010

 4. Projednání zpráv kontrolního výboru

 5. Projednání zpráv finančního výboru

 6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2010 - 2014

 7. Různé - informace starostky
 
 
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Lis a p. Vaněčková
Hlasování: 7 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování
 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.
 
Usnesení č. 33/2010

 1. Byly projednány a schváleny rozpočtové změny č. 1 za měsíc únor 2010, č. 2 za měsíc březen 2010, č. 3 za měsíc květen 2010 (viz příloha) a budou zaúčtovány v účetnictví dle uvedených měsíců.
Hlasování: 7 Pro
0 Proti

 1. Zdržel se hlasování
 

 1. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
k 30. 06. 2010 (viz příloha).
 

 1. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předložené zprávy kontrolního výboru za I. pololetí roku 2010.
 

 1. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předložené zprávy finančního výboru za I. pololetí roku 2010.
 

 1. Byl stanoven počet členů zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014. Nové zastupitelstvo bude mít 7 členů.
Hlasování: 7 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování
 
 
Informace starostky:

 • Setkání rodáků a přátel obce Hajany se koná v sobotu 3. července 2010 od 14,00 hodin v Hajanské hospodě

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem valné hromady Svazku obcí Blatenska.

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem valné hromady Svazu měst a obcí okresu Strakonice.
 
 
 

 • Došlá pošta: viz příloha
 
 
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,30 hodin.
 
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 06. 08. 2010.
 
Zapsala: Vohryzková Dana
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
 

Členové zastupitelstva obce:

Wordle: Hajany

Projednání - el. hřiště

 

Z Á P I S  č. 7/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 20. 08. 2010


 
Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Lis, Vencl, Necudová


 
Omluveni: Moulisová, Meloun


 
Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


 
Dále přítomni:


 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.


 
Program jednání:


 

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 2. Projednání zadání územního plánu Hajany

 3. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

 4. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 5. Projednání realizace stavby retenční nádrže v k. ú Hajany

 6. Různé - informace starostky


 
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Vencl a pí. Necudová
Hlasování: 5 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování


 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


 
Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


 
Usnesení č. 34/2010

 1. Obecní zastupitelstvo projednalo zadání územního plánu a po projednání:


 
I. Bere na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání územního plánu Hajany (viz příloha).
II. Souhlasí se způsobem zohlednění požadavků, připomínek a podnětů vzešlých z projednání návrhu zadání ÚP
III. Schvaluje v souladu s § 47 odst. 5 zákona 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) zadání ÚP Hajany
IV. Ukládá
pořizovateli pořídit návrh územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, dále v souladu s  jeho prováděcími vyhláškami.
Hlasování: 5 Pro
0 Proti

 1. Zdržel se hlasování


 


 


 


 
Usnesení č. 35/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – p. Meloun, pč. 1037“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s firmou E.ON Distribuce a. s..
Hlasování: 5 Pro
0 Proti

 1. Zdržel se hlasování


 

 1. Zapisovatelkou pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 byla jmenována slečna Lenka Bartušková.


 
Usnesení č. 36/2010

 1. Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou retenční nádrže v k. ú. Hajany u Blatné, dle projektové dokumentace vypracované Ing. Martinou Hřebekovou v roce 2008. Stavba je protipovodňovým opatřením navrženým v rámci společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Hajany u Blatné. Stavba bude realizována na pozemcích p. č. 1333, 1334, 1356 dle KN v k. ú. Hajany u Blatné, na kterou bylo dne 09. 02. 2009 vydáno stavební povolení č. j. MUBL 8826/2008, které nabylo právní moci dne 28. 02. 2009. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podání žádosti a vyjádření souhlasu s realizací stavby Pozemkovému úřadu Strakonice.
Hlasování: 5 Pro
0 Proti

 1. Zdržel se hlasování


 
Informace starostky:

 • Informace k průběhu výstavby polních cest v k. ú. Hajany

 • Nahlášení bezproudí:
17. 09. 2010 od 8,00 hodin do 15,00 hodin
Vypnutá oblast: objekty čp. 19, 30, 50, 63, 56, 57


 

 • Došlá pošta: viz příloha


 
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,00 hodin.


 
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 08. 10. 2010.


 
Zapsala: Vohryzková Dana


 
Ověřovatelé zápisu:


 


 
Členové zastupitelstva obce:


 


 


 


 
Vyvěšeno dne:


 
Sejmuto dne:

 

Z Á P I S  č. 8/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 08. 10. 2010 

Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Lis, Vencl, Necudová, Meloun 

Omluveni: Moulisová 

Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Dále přítomni: 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod. 

Program jednání: 


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva


 2. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu


 3. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu


 4. Projednání záměru pronájmu pozemku


 5. Projednání rozpočtových změn č. 4 – 6


 6. Projednání úhrady příspěvku SOB


 7. Různé - informace starostky 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Lis a p. Meloun

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování 


 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 

Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený. 

Usnesení č. 37/2010


 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – p. Loula, p. Zrostlík – kNN přípojka“.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s firmou E.ON Distribuce a. s..

Hlasování: 6 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasování 

Usnesení č. 38/2010


 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – pí. Vohryzková, kabel NN pč. 1069“.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s firmou E.ON Distribuce a. s..

Hlasování: 6 Pro


 1. Proti

0 Zdržel se hlasován 

Usnesení č. 39/2010


 1. Byl projednán a schválen záměr pronájmu části pozemku č. 209/2 v k. ú. Hajany u Blatné.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasování 

Usnesení č. 40/2010


 1. Byly projednány a schváleny rozpočtové změny č. 4 za měsíc červenec 2010, č. 5 za měsíc srpen 2010, č. 6 za měsíc září 2010 (viz příloha) a budou zaúčtovány v účetnictví dle uvedených měsíců.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasování  

Usnesení č. 41/2010


 1. ZO po projednání schvaluje příspěvek obce Hajany ve výši 3.708,-- Kč jako investiční příspěvek Svazku obcí Blatenska za „Studii proveditelnosti – vodovody a kanalizace na území obce Hajany“. Příspěvek bude poukázán na účet SOB, příspěvek obce tvoří 30% z celkové ceny 12.360,-- Kč. 70% z celkové ceny zajistil SOB jako dotaci od kraje. Součástí zakázky je digitální vrstva do programu GIS (MISYS), který SOB pro obce zakoupil v loňském roce.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti


 1. Zdržel se hlasování  

Informace starostky: 


 • Informace k výstavbě polních cest v k. ú. Hajany


 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Hajany pro rok 2011 (viz příloha). Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce.


 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu Svazku obcí Blatenska pro rok 2011 (viz příloha). Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce.


 • Nahlášení bezproudí

21. 10. 2010 od 7,30 do 14,30 hodin

Vypnutá oblast: celá obec Hajany


 • Nahlášení bezproudí

27. 10. 2010 od 8,00 do 11,00 hodin

Vypnutá oblast: část obce Hajany od čp. 4 (telefonní budka) směr Blatná po čp. 1 včetně 


 • Došlá pošta: viz příloha 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,00 hodin.   

Zapsala: Vohryzková Dana 

Ověřovatelé zápisu:  

Členové zastupitelstva obce:    

Vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne:

Kandidáti podle získaných hlasů:

Lis Luboš             60

Vohrazková Dana 58

Zíka Marek            51

Bartuška Marek     49

Vencl Tomáš        49

Meloun Josef        45

Necudová Martina 45

Vaněčková Renata 40

Bláha Miroslav        24

Výsledky sousedních obcí, Blatné a jiné najdete zde:

http://volby.ihned.cz/tagy/komunalni-volby-136423

 

Z Á P I S  č. 9/2010
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 06. 11. 2010


 
Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Lis, Meloun, Zíka, Bláha, Bartuška


 
Omluveni:


 
Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


 
Dále přítomni: Vencl, Zíková, Bartušková Z., Vohryzková P., Oulehle, Vohryzka


 
Dosavadní starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.


 
Program jednání:


 

 1. Volba ověřovatelů zápisu

 2. Schválení programu

 3. Volba starosty a místostarosty

 1. Určení způsobu volby starosty a místostarosty

 2. Volba starosty

 3. Volba místostarosty

 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru

 1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

 2. Volba předsedy finančního výboru

 3. Volba předsedy kontrolního výboru

 4. Volba členů finančního výboru

 5. Volba členů kontrolního výboru

 1. Diskuse


 


 
Před zahájenímzasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Dosavadní starostka (dále jako „předsedající“) konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu, na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29. 10. 2010, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hajany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29. 10. 2010 do 06. 11. 2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ (www.hajany.net).


 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.


 

 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a pí. Vaněčková
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 2 Zdržel se hlasování


 
Usnesení č. 42/2010

 1. Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou všem členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním byla dána možnost přítomným občanům vyjádřit se k navrhovanému programu.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 
Usnesení č. 43/2010

 1. a) Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 2 Zdržel se hlasování
VOLBA STAROSTY
b) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:
Do funkce starostky obce byla navržena starostky paní Dana Vohryzková.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Hajany volí starostkou obce paní Danu Vohryzkovou.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování


 
Po zvolení starosty převzala zvolená starostka vedení zasedání (dále vedena jako „předsedající“).


 
VOLBA MÍSTOSTAROSTY
c) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy:
Do funkce místostarosty byl navržen pan Luboš Lis.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Hajany volí místostarostou obce pana Luboše Lise.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 
Usnesení č. 44/2010

 1. a) Předsedající nejprve informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích.
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh nebyl podán.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Hajany zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování


 
VOLBA PŘEDSEDY FINANČNÍHO VÝBORU
Usnesení č. 45/2010
b) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
Do funkce předsedy finančního výboru byl navržen pan Marek Zíka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Hajany volí předsedou finančního výboru pana Marka Zíku.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 
VOLBA PŘEDSEDY KONTROLNÍHO VÝBORU
Usnesení č. 46/2010
c) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:
Do funkce předsedy kontrolního výboru byl navržen pan Miroslav Bláha a Miroslav Bartuška. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.


 
Návrh - pan Miroslav Bláha
Hlasování: 3 Pro 0 Proti 4 Zdržel se hlasování


 
Návrh - pan Miroslav Bartuška
Hlasování: 5 Pro 1 Proti 1 Zdržel se hlasování
Zastupitelstvo obce Hajany volí předsedou kontrolního výboru pana Miroslava Bartušku.
Hlasování: 5 Pro 1 Proti 1 Zdržel se hlasování


 
VOLBA ČLENŮ FINANČNÍHO VÝBORU
Usnesení č. 47/2010
d) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
Za členy finančního výboru byli navrženi: pan Miroslav Bláha a paní Renáta Vaněčková
Zastupitelstvo obce Hajany volí členy finančního výboru: pana Miroslava Bláhu a paní Renátu Vaněčkovou.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 
VOLBA ČLENŮ KONTROLNÍHO VÝBORU
Usnesení č. 48/2010
e) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:
Za členy kontrolního výboru byli navrženi: pan Tomáš Vencl a paní Edita Zíková.
Zastupitelstvo obce Hajany volí členy kontrolního výboru pana Tomáše Vencla a paní Editu Zíkovou.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 1. Diskuse na téma volby – sestavení kandidátky – celkový průběh voleb
Dotace Hasiči – nákup vybavení pro hasiče
Dotace úprava veřejného prostranství – oplocení – osvětlení
Dotace - cesty Hajany etapa A
Vánoční stromky na Višňovce
Promyslet na co podáme žádosti o dotace z POV


 


 
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 27. 11. 2010 od 19,00 hodin


 
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 21,00 hodin.


 


 


 
Zapsala: Vohryzková Dana


 
Ověřovatelé zápisu:


 


 
Členové zastupitelstva obce:


 


 


 


 
Vyvěšeno dne:


 
Sejmuto dne:

 

O Z N Á M E N Í O K O N Á N Í  

zasedání zastupitelstva obce Hajany 

dne 27. 11. 2010 v 19,00 hodin na Obecním úřadě Hajany   

Návrh programu jednání: 


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva


 2. Volba ověřovatelů zápisu


 3. Projednání rozpočtových změn


 4. Projednání rozpočtu obce Hajany na rok 2011


 5. Projednání podání žádostí o dotace z POV


 6. Projednání podání žádosti o dotaci z MAS SOB o. p. s.


 7. Projednání odměn


 8. Projednání zimní údržby komunikací


 9. Projednání žádosti pí. Vohryzkové


 10. Seznámení členů zastupitelstva s příkazem starosty


 11. Různé - informace starostky            

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

 

Z Á P I S  č. 10/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 27. 11. 2010 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Vaněčková, Bláha, Zíka 

Omluveni: Bartuška, Meloun 

Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Dále přítomni: Vencl, Lisová, Bartušková Z. 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod. 

Program jednání: 


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva


 2. Projednání rozpočtových změn


 3. Projednání rozpočtu obce Hajany na rok 2011


 4. Projednání podání žádostí o dotace z POV


 5. Projednání podání žádosti o dotaci z MAS SOB o. p. s.


 6. Projednání zadání zhotovení návrhu symbolů obce (znak a vlajka)


 7. Projednání odměn


 8. Projednání pronájmu části pozemku č. 209/2


 9. Projednání zimní údržby komunikací


 10. Projednání žádosti pí. XXX


 11. Seznámení členů zastupitelstva s příkazem starosty


 12. Projednání vyhlášky č. 1/2010


 13. Různé - informace starostky, diskuse 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bláha a p. Zíka

Hlasování: 5 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování 


 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 

Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený. 

Usnesení č. 49/2010


 1. Byly projednány a schváleny rozpočtové změny č. 7 (viz příloha) a budou zaúčtovány v účetnictví za měsíc říjen 2010.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování  

Usnesení č. 50/2010


 1. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje přebytkový rozpočet obce Hajany pro rok 2011 (viz příloha) s celkovými příjmy 1.400.000,-- Kč, s celkovými výdaji ve výši 1.243.000,-- Kč a financováním splátek úvěru na plynofikaci obce ve výši 157.000,-- Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 10. 11. 2010 do 27. 11. 2010 a zároveň na internetových stránkách obce www.hajany.net ve stejném termínu.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování  

Usnesení č. 51/2010


 1. Bylo projednáno a schváleno podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova pro rok 2011:


   • DOT 8 – Dotace úroků z úvěru na plynofikaci – 38.150,-- Kč (cca 70%), celkové náklady 54.500,-- Kč


   • DOT 1 – 4 – Dotace na úpravu veřejného prostranství v obci Hajany -

200.000,-- Kč (cca 60 %), celkové náklady 333.333,-- Kč

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podání žádostí o dotace.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování 

Usnesení č. 52/2010


 1. Bylo projednáno a schváleno podání žádosti o dotaci z Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska o. p. s. na projekt „Vybavení společenské místnosti a klubovny“ ve výši: 270.000,-- Kč (90 %), způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 365.666,-- Kč, celkové náklady akce: 438.800,-- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podání žádosti o dotaci.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování  

Usnesení č. 53/2010


 1. ZO projednalo a schválilo zadání návrhu symbolů obce (znaku a vlajky) heraldické kanceláři PATRIOT (Vladimír Červenka, Lnáře).

Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k zajištění návrhu.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování  

Usnesení č. 54/2010


 1. Byly projednány a schváleny odměny v následující výši s platností od 01. 01. 2011:

Starosta 10.000,-- Kč

Místostarosta 5.200,-- Kč

Pokladní 2.450,-- Kč

Účetní 5.200,-- Kč

Knihovnice 1.700,-- Kč

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování 

Usnesení č. 55/2010


 1. Byl projednán a schválen pronájem části pozemku č. 209/2 paní XXX. Pozemek bude pronajat od 01. 01. 2011 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Cena pronájmu byla stanovena na částku 50,-- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování  

Usnesení č. 56/2010


 1. Byla projednána a schválena zimní údržba komunikací, kterou bude provádět p. XXX. Cena za 1 hodinu prohrnování byla stanovena na částku 600,-- Kč. Prohrnovat se budou cesty dle stávajícího pasportu komunikací a následně bude prohrnuta nová polní cesta N 17 a na křižovatce se stávající cestou do Tchořovic směrem do vsi. Novou cestu N 6 a část stávající cesty do Tchořovic, od křižovatky směrem do vsi si bude prohrnovat ZD Lnáře.

Hlasování: 4 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování 

Usnesení č. 56/2010


 1. Byla projednána žádost paní XXX ohledně nájemného v Hajanské hospodě. Zastupitelstvo obce schvaluje nájemné ve stejné výši jako v roce 2010 – tzn. v období leden – duben částka 1.000,-- Kč a květen – prosinec částka 1.500,-- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce pana Luboše Lisa k podpisu dodatku k nájemní smlouvě.

Hlasování: 4 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování 


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s příkazem starosty obce. ???????Usnesení č. 57/2010


 1. Byla projednána a schválena Vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Hajany (viz. příloha).

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování 

Informace starostky: 


 • Rozsvícení vánočního stromu – neděle 28. 11. 2010 v 17,00 hodin


 • Mikulášská nadílka – neděle 5. 12. 2010 od 14,00 hodin


 • Digitální podobu naší kroniky z let 1914 -1932 najdeme na stránkách http://digi.ceskearchivy.cz/cs/1500 


 • Došlá pošta: viz příloha 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 21,30 hodin.   

Zapsala: Vohryzková Dana 

Ověřovatelé zápisu:  

Členové zastupitelstva obce:    

Vyvěšeno dne: až 14.12.2010 a ne 10.12. jak je uvedeno - poznámka těchto stránek
červený text jsou naše poznámky ev. vysvětlivky nepatří do zápisu

Z Á P I S č. 11/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 20. 12. 2010


Přítomni: Vohryzková, Lis, Vaněčková, Bláha, Zíka, Meloun, Bartuška


Omluveni:


Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


Dále přítomni: Vaněček, Vohryzka


Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.


Program jednání:


Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
Volba ověřovatelů zápisu
Projednání návrhu obecních symbolů
Projednání dodatku ke smlouvě na odvoz domovního odpadu
Projednání rozpočtu Svazku obcí NIVA
Projednání zástupců do Svazku obcí NIVA
Projednání pověření starostky k provedení rozpočtových změn k 31. 12. 2010
Projednání žádosti manželů XXX
Projednání uzavření dohod o provedení práce
Projednání vyhlášky č. 2/2010
Různé - informace starostky


Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bláha a pí. Vaněčková
Hlasování: 7 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování


Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


Usnesení č. 58/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh obecních symbolů (znaku a vlajky) bez připomínek. Návrh symbolů byl zpracován Mgr. Vladimírem Červenkou, Heraldická kancelář PATRIOT.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k zaslání žádosti o schválení obecních symbolů do Parlamentu ČR.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

* možná by zajímalo více občanů obce, než jen nás, jak takový návrh vůbec vypadá. To je problém dát ho na stránky? Už vůbec si netroufám zmínit se o možnosti nějaké diskuze či připomínek občanů obce.
Usnesení č. 59/2010
Byl projednán a schválen dodatek č. 7 ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu s Technickými službami města Blatná s. r. o.. Jedná se o navýšení ceny u položky ukládání odpadu o 90,-- Kč/1 t. Hlavní důvod je dle zákona o odpadech pojištění nových etap skládek.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu dodatku č. 7 ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


Usnesení č. 60/2010
Byl projednán a schválen rozpočet Svazku obcí NIVA pro rok 2011 (viz příloha) jako vyrovnaný. Příjmy ve výši 4.000,-- Kč, výdaje ve výši 4.000,-- Kč
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


Usnesení č. 61/2010
Zastupitelstvo obce souhlasí se zástupci obce Hajany do Svazku obcí NIVA:
Dana Vohryzková, Renáta Vaněčková, Pavel Vohryzka
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování


Usnesení č. 62/2010
Zastupitelstvo obce Hajany pověřuje starostku obce k provedení rozpočtových změn k 31. 12. 2010.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


Usnesení č. 63/2010
Byla projednána žádost manželů XXX ohledně odkoupení pozemků:
p. č. 1418 (dvůr 120 m2), st. p. č. 95 (parcela pod částí domu 42 m2) a p. č. 65/10 (roh v zahradě 4 m2) v k. ú. Hajany u Blatné.
Zastupitelstvo obce navrhuje zaslat manželům XXX následující stanovisko k výše uvedené žádosti:
prodat pozemek st. p. č. 95 o výměře 42 m2
pozemek p. č. 65/10 o výměře 4 m2 prodat za předpokladu, že manželé XXX odprodají obci část pozemku p. č. 60/1 za kamennou zdí
neprodat pozemek p. č. 1418 o výměře 120 m2. Zastupitelstvo obce navrhuje, aby pozemek p. č. 1418 byl manželům XXX pronajat na dobu určitou.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


Usnesení č. 64/2010
Bylo projednáno a schváleno uzavření dohod o provedení práce od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 pro účetní, pokladní a knihovnici Obce Hajany.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

* Žádost je naše, nejmenujeme se XXX, ale Věra a František Beranovi. Prodej, pronájem, výměna atd. obecního majetku není citlivá osobní informace, naopak musí být o tom detailně informováno. Příště, prosíme, používejte naše jméno.

Žádost z 23. listopadu 2010 (několikátá za poslední 4 roky)
Část pozemku za kamenou zdí - cca 40m2 - kde skládáme dříví chce soused z Prahy a starostka to podporuje. Část už má soused zaplocenou, na zbytku je uprostřed jejich el. kiosek. Ostatně tuto anabazi už znáte z našich stránek.
Usnesení č. 65/2010

Byla projednána a schválena Vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů (viz. příloha).

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

*vyhláška je uvedena níže


Informace starostky:


Všem zastupitelům byla předána „Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010“
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hajany za rok 2010
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí NIVA za rok 2010
Zrušení železničních přejezdů P 1264 a P 1266 na trati Blatná – Nepomuk – žádost o vyjádření
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informací FÚ Blatná o údajích k dani z nemovitostí


Došlá pošta: viz příloha


Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,15 hodin.


Zapsala: Vohryzková Dana


:


Sejmuto dne:

*Poznámka: Možná by už bylo načase upravit na webu obce složení zastupitelstva. Pořád jsou tam zastupitelé z minulého volebního období.


Když už jsme u těch voleb, nevím proč jsme tam chodili. Možná, že to umožňuje volební zákon (v tom případě je nanic), ale asi ti co šli v obci k volbám, čekali, že v zastupitelstvu budou ti, kteří dostali v pořadí nejvíce hlasů a ten s největším počtem hlasů bude starostou.
Mohlo se logicky státu ušetřit za pořádání voleb a jen oznámit, kdo tam další 4 roky bude.--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
OBEC Hajany
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
o místním poplatku ze psů


Zastupitelstvo obce Hajany se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usnesením č. 65/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Hajany touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Hajany 2
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
V ohlášení držitel psa uvede5
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za prvního psa 120,-- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,-- Kč,
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 120,-- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení 120,-- Kč.
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla/nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.
Čl. 8
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.8
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích, ze dne 05. 12. 2003.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2011.
................................... ..........................................
Luboš Lis Dana Vohryzková
místostarosta obce Hajany starostka obce Hajany
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:


1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------